Back to " Textual Indicators, Decorative Forms" to previous picture to next picture Back to " Akkase ebru"
AKKASE EBRU
textblock
(xxx)